Koulutukset

Esimerkkejä muutamista valmiista koulutuspaketeista:

Virettä työhön

Stressin tuloa ei voi estää, mutta omia toimivia keinoja sen hallitsemiseksi voimme kehittää! "Kohtaamme työssämme melkoisen informaatiotulvan

päivittäin ja mieltämme kuormittaa jatkuvasti suuri määrä asioita, muutokset, kiire jne. Työelämän muuttuneet vaatimukset ja mielen kuormitus

edellyttävät uudenlaisia stressinhallintakeinoja hyvinvoinnin, positiivisen mielialan, tasapainon ja tarmokkuuden ylläpitämiseksi."

Sisältö:

 • Mielen ja kehon yhteys ja vaikutus hyvinvointiimme
 • Rauhoittumisjärjestelmä - luonnon oma parantava nektari
 • mielenhallinnan erilaiset keinot
 • Työelämän lailliset piristeet; päivittäiseen elämään ja työhön soveltuvia stressinhallintaharjoituksia

Tavoitteena oppia:

 • Käytännön menetelmiä pysäyttää "poukkoilevat ajatukset"
 • Vähentämään stressiä nopeasti ja tehokkaasti
 • Tasapainoista olemista haastavissa tilanteissa
 • Rentoutta kiireen keskellä
 • Käyttöönottamaan omat mielenhallintavoimavarat


Työhyvinvointikoulutukset seniorityöntekijöille

Kokemus voimavarana -koulutuksien tavoitteena:

 • on varmistaa työssäjaksaminen/ työmotivaatio sekä auttaa työntekijää ymmärtämään roolinsa tärkeän merkityksen mm. oman osaamisensa

välittäjänä

 • kannustaa pitämään itsestä huolta
 • tämä koulutus on saatavana myös verkon yli tapahtuvana verkkovalmennuksena yksilöille ja työyhteisöille. Lue lisää valmennuksesta...


Työyhteisötaidot -koulutus

Hyvää johtamista ei voi syntyä ilman hyviä alaistaitoja. Hyvä johtaminen ja hyvät alaistaidot toimivat yhdessä kuin vetoketju ja ovat voimakkaasti

riippuvaisia toisistaan!

Koulutuksen tavoitteet:

 • lisätä työntekijän ymmärrystä omasta tärkeästä roolistaan ja vastuustaan hyvän esimies-alaissuhteen luomisessa, ylläpitämisessä ja kehittämisessä
 • tunnistaa oma tapansa olla johdettavana sekä siihen liittyvät kehittämistarpeensa
 • ymmärtää, että hyvät alais- ja esimiestaidot yhdessä lisäävät tehokkaasti niin omaa kuin koko yhteisön hyvinvointia


Minä ja yhteisö muutoksissa -valmennukset

Muutosvalmennukset työyhteisön erilaisiin muutostilanteisiin

Valmennuksen tavoitteena on varmistaa henkilöstön jaksaminen ja työmotivaatio muutostilanteissa.


Esimiesvalmennukset

 • Kehitys- ja tavoitekeskustelu -valmennukset
 • Työhönpaluu -keskustelut; sairauspoissaolopäivien vähentämiseksi
 • Ristiriitatilanteiden hallinta -koulutus
  • Ristiriitojen puheeksiottaminen ja tunteiden hallinta
  • Taidokas ristiriitatilanteiden käsittely
 • Puheeksiottovalmennukset erilaisissa pitkittyneissä häiriötilanteissa


Henkilöstön kehittämispäivä

(voi olla myös osana tyhytoimintaa. Valitse valmiista teemoista yhteisöllenne sopivin/sopivimmat tai vaihtoehtoisesti rakennetaan päivänne yhteistyössä)

 • Stressin hallinnan keinoilla uutta tarmoa ja tasapainoa työelämään
 • Rakentava vuorovaikutus ja työyhteisön erilaisuuden hyväksyminen työhyvinvointia tuottavana tekijänä
 • Ajatusten ja asenteiden ratkaiseva merkitys elämäni onnistumisissa ja hyvinvoinnissani
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen oman ammattitaidon kehittämisen välineenä
 • Aidon läsnäolon voimaannuttava vaikutus, sisältää tietoisuutaito (mindfulness) teoriaa ja harjoituksia


Referenssejä

Työyhteisöjen kehittämistoimintaa ja työnohjausta mm. seuraavissa organisaatioissa:


Akt ry
Albany International Oy

Cargo Hotel Saimaa Oy
Corenso United Oy Ltd

Etelä-Karjalan kansalaisopistot

Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri

Imatran kaupungin eri toimialat
Kemira Oyj
Kiljavan Opisto
Lappeenrannan kaupungin eri toimialat
Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö
Lappeenrannan seurakuntayhtymä
Lemminkäinen Oy
Ovako Bar Oy Ab

Oy Metsä-Botnia Ab

Oy Botnia Mill Service Ab

Poliisihallinto

Paroc Oy Ab

Ruokolahden kunta

Saimaan Tukipalvelut Oy

SPR, Lappeenrannan toimipiste
Stora Enso Oyj

Taipalsaaren kunta
Työterveyslaitos
UPM-Kymmene Oyj

Verohallinto